کارگروه های تخصصی

کارگروه های تخصصی IEEE دانشگاه صنعتی نوشیروانی انجمن هایی هستند که هر کدام بر روی موضوع مشخصی مطالعه می کنند. نام کارگروه های فعلی در حال حاضر در ذیل اشاره شده است:

  • کارگروه تخصصی پردازش تصویر
  • کارگروه تخصصی هوش مصنوعی
  • کارگروه تخصصی اینترنت اشیا