Award Photo

فراخوان جوایز IEEE بخش ایران سال 1395

همچون سال های گذشته ، بخش ایران IEEE در راستای ارتقای جایگاه علمی و صنعتی کشور و به جهت ارج نهادن به تلاش های پیشکسوتان ، پژوهشگران و دانشجویان ، در سال 1395 جوایزی را تحت عناوین زیر به برجستگان آن اعطا می نماید: 1- استاد پیشکسوت در امر آموزش 2- استاد پیشکسوت در امر پژوهش […]