مدیران

miare naeimi

مشاور شاخه: پروفسور حسین میار نعیمی

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Branch Counsellor: Professor. H. Miar Naimi

Professor of Department of Electrical and Computer Engineering,

mostafaaa

نایب رییس: مصطفی امین ناجی

Vice-Chair: Mostafa Amin-Naji

Grade: IEEE Graduate Student member

Email: Mostafa.Aminnaji.ir@ieee.org

Website: www.Amin-Naji.com

Ali Radmehr

رییس: علی رادمهر

Chair: Ali Radmehr

Grade: IEEE Graduate Student member

Email: a.radmehr.ir@ieee.org

 

Elham Alinezhad

خزانه دار و مسئول کمیته زنان: الهام علی نژاد

Treasurer & WIE: Elham Alinezhad

Email: ealinezhad@ymail.com

 

منشی:

Secretary: 

yadegari

Professional Activities Chair: Mahmood Yadegari

Email: mahyad55@gmail.com