مدیران

miare naeimi

مشاور شاخه: پروفسور حسین میار نعیمی

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Branch Counsellor: Professor. H. Miar Naimi

Professor of Department of Electrical and Computer Engineering,

mostafaaa

نایب رییس:مصطفی امین ناجی

Vice-Chair: Mostafa Amin-Naji

Grade: IEEE Graduate Student member

Email: Mostafa.Aminnaji.ir@ieee.org

Website:www.Amin-Naji.com

Ali Radmehr

رییس: علی رادمهر

Chair: Ali Radmehr

Grade: IEEE Graduate Student member

Email: a.radmehr.ir@ieee.org

Elham Alinezhad

خزانه دار و مسئول کمیته زنان: الهام علی نژاد

Treasurer & WIE: Elham Alinezhad

Email: ealinezhad@ymail.com

منشی: صدیقه درگاهی

Secretary: Sedighe Dargahi

Email: dargahi.sedighe@gmail.com

yadegari

Professional Activities Chair: Mahmood Yadegari

Email: mahyad55@gmail.com

مدیران و مسئولان قبلی:

2016-2017:

Ali Radmehr
Chair: Ali Radmehr
Grade: Graduate Student member
Email: a.radmehr.ir@ieee.org
amin-naji
Vice-ChairMostafa Amin-Naji  Grade:Graduate Student Member Email:mostafa.aminnaji.ir@ieee.org

Website: www.Amin-Naji.com

Amzd

Treasurer: Saeed Amoozad

Email: Amouzad.saeid@yahoo.com

 

MohammadYazadaniAsrami

Chair: Mohammad Yazdani-Asrami
Grade: Graduate Student Member
Email:m.yazdaniasrami@ieee.org

Shams

Vice-chair: Saber Kiaei
Grade:Graduate Student Member
Email:kia@stu.nit.ac.ir

MohammadAkhondi

Secretary: Mohammadhasan Vali
Grade: Graduate Student Member
Email:mohamad.vali70@yahoo.com

Amin T.k

Treasurer:Amin Taghizadeh
Grade: Undergraduate Student Member
Email:T.Amin72@gmail.com

2014-2015:

img

Chair: Hami Mahdavinataj
Grade: Graduate Student Member
Email: mahdavinataj [at] ieee [dot] org

Shams

Vice-chair: Mohammadhossein Shams
Grade: Graduate Student Member
Email: m.h.shams1985 [at] gmail [dot] com

MohammadAkhondi

Secretary: Mohammad Akhondi Darzikolaei
Grade: Graduate Student Member
Email:akhondi69 [at] gmail [dot] com

JavadRahimi

Treasurer: Javad Rahimi

Grade: Graduate Student Member

Email: javad [at] jrahimi [dot] ir

2013-2014:

MohammadYazadaniAsrami

Chair: Mohammad Yazdani-Asrami
Grade: Graduate Student Member
Email:m.yazdaniasrami@ieee.org

img

Vice-chair:Hami Mahdavinataj
Grade: Graduate Student Member
Email:mahdavinataj [at] ieee [dot] org

Ali Akbarzadeh Niaki

Secretary:Ali Akbarzadeh Niaki
Grade: Student Member
Email: niaki [at] ieee [dot] org

Ali Ghasemi

Treasurer: Ali Ghasemi
Grade: Student Member
Email: alighasemi54 [at] ymail [dot] com